O naší škole

Škola Basic byla založena v roce 2009 skupinou nadšenců, kteří sdíleli sen o přeměně vzdělávání. Měli pocit, že mnoho běžných škol selhávalo při vzdělávání bystrých dětí a žáků. Naším cílem je umožnit našim žákům, aby převzali zodpovědnost za své vzdělávání i životy.

APPLIED SCHOLASTICS

Základní škola a mateřská škola Basic je součástí mezinárodní sítě neziskových vzdělávacích organizací Applied Scholastics (v překladu: Praktický vzdělávací systém), která byla založena v roce 1972 univerzitními profesory a pedagogy v USA, kteří dosáhli výjimečných výsledků pomocí vzdělávacích objevů spisovatele a humanisty L. Rona Hubbarda. V rámci sítě Applied Scholastics funguje nyní více než 760 škol a vzdělávacích organizací ve více než 70 zemích světa.

Posláním Applied Scholastics International je dodávání efektivních vzdělávacích služeb a publikovaných materiálů, které jsou založené na významných objevech Hubbarda. Tyto metody a strategie výuky a učení, známé pod společným názvem studijní technologie, zahrnují první komplexní porozumění skutečným bariérám v efektivním učení a přesnou technologii, jak tyto bariéry překonávat. Studijní technologie se používá po celém světě při školení učitelů a jejich profesionálním růstu, v předškolní výchově a programech pro zvyšování gramotnosti ve společnosti a zároveň při rekvalifikaci a rozvoji pracovníků.

Příklady vzdělávacích organizací, které také používají studijní technologii:

Studijní centra BASIC, ČR (www.basic.cz))
Studijní centra FEGU, Dánsko (www.fegudk.org)
Amager international school, Dánsko (http://a-i-s.dk)
Greenfields school, Anglie (www. greenfieldsschool.comm)
Delphian school, USA (www.delphian.org)

Studijní metoda

Studijní metoda je individuálně navržena tak, aby co nejlépe vyhovovala potřebám a zájmům studenta. S každým žákem ve škole Basic se jedná individuálně a všem se snažíme pomoci najít jejich účel vzdělávání.

UČENÍ JE ZÁBAVA, KDYŽ VÍTE, JAK SE UČIT.

Naše metoda čerpá z objevů spisovatele a humanisty L. Rona Hubbarda z oblasti vzdělávání, první skutečné studijní technologie, která poskytuje jedinečný náhled na to, proč studenti zanechávají studia, co způsobuje, že student ztrácí o předmět zájem a také proč nejsou studenti schopni použít v životě věci, které se učili. Tato technologie odhaluje konkrétní bariéry, na které může student při učení narazit a také, jak je může zvládnout.

„Proces učení není pouze navršení informací na vrch těch dalších. Je to proces získávání nového porozumění a lepších způsobů, jak něco dělat.“

-L. Ron Hubbard

L. RON HUBBARD A JEHO STUDIJNÍ TECHNOLOGIE

Studijní technologie je sestavena tak, aby přinesla dokonalé zvládnutí předmětu studia jako takového. Není to technika na zlepšování paměti, program fonetického čtení nebo jiná „studijní pomůcka“. Zahrnuje v sobě širokou škálu objevů L. Rona Hubbarda ohledně toho, jak se lidé učí, které učinil v průběhu čtyř desetiletí, když získával zkušenosti jako vzdělávací pracovník. Kladl důraz na dva důležité body:

 1. studenti měli pochopit rozsah světa, který se nachází za hranicemi jejich obzorů,
 2. měli také pochopit, že gramotnost je klíčem k účasti v tomto světě.

Výzkumy L. Rona Hubbarda byly zaměřeny na základní zákony a principy, s jejichž pomocí by bylo možné vyřešit jakékoli studijní těžkosti bez ohledu na to, jak beznadějné se zdají. Tyto objevy umožnily nespočtu studentů získat kontrolu nad svým vzděláváním. Jeho významné objevy tak položily základy nové sociálně zaměřené celosvětové aktivity – Aplikované scholastiky.

JAK STUDIJNÍ METODA FUNGUJE V PRAXI?

Náš studijní program stavíme na čtyřech základech.

 

 1. Efektivní studijní dovednosti

Všichni žáci školy Basic se učí studijní metodu, která klade důraz na aplikování získaných vědomostí. V rámci procesu se učí:

 • rozpoznat a zvládnout překážky, které brání plnému porozumění
 • vyhodnocovat informace z hlediska významu a užitečnosti
 • úspěšně zvládnout obsah učiva jakéhokoliv předmětu

Ve škole Basic žáci neustále rozvíjejí své schopnosti studovat samostatně.

Běžně používají slovníky, encyklopedie, knihy a internetové stránky, aby si plně objasnili všechny pojmy.

 

 1. Pevné vzdělávací základy

Veškeré vzdělávání žáků klade důraz na následující body:

 • cílem je plné porozumění učiva a schopnost použít informace v praxi
 • žák postupuje svým tempem a má stanovený individuální vzdělávací cíl
 • je kladen důraz na hloubku vědomostí a jistotu v jejich použití

Při zápisu do vyšších ročníků se u všech žáků zjišťuje úroveň vědomostí, a na tomto základě je pak pro žáky vytvořen jejich vlastní individuální vzdělávací program, jehož cílem je vyplnit mezery ve vzdělání, které by žák mohl mít.

 

 1. Silný smysl pro osobní integritu a etiku

Ve všech aktivitách ve škole Basic, jak uvnitř tak i mimo třídu, je kladen důraz na to, aby byl žák upřímný a čestný sám k sobě a k ostatním. To se projevuje v mnoha směrech:

 • od žáků se očekává, že budou přijímat vědomosti z hlediska jejich funkčnosti a užitečnosti pro život
 • žáci se učí schopnostem zlepšit jakoukoliv situaci tak, že učiní svá vlastní rozhodnutí a akce
 • vedeme žáky k čestnosti, zodpovědnosti, etice a řízení týmu

Když se studenti dostanou na scestí, vědí, že mohou získat osobní pomoc při nápravě vzniklé situace. Osobní integrita je považována za charakteristický znak studentů Basicu a skupina našich žáků se vyznačuje srdečností, vzájemnou podporou a spoluprací.

 

 1. Široká škála schopností

V našem programu jsou vyzdviženy následující body (s důrazem na schopnosti a využívání znalostí):

 • požadavky na dosažené vzdělání jsou založeny na schopnosti získané znalosti používat spíše než na čase   stráveném na studiu
 • nedílnou součástí všech programů jsou projekty a praktické činnosti
 • při prověřování znalostí, ať už většího nebo menšího rozsahu, je kladen důraz na použití získaných vědomostí a demonstraci získaných schopností

Každý student školy Basic postupuje podle kontrolních listů. Každý kontrolní list je zakončený přezkoušením a demonstrací požadovaných schopností.

Škola pomáhá studentům připravit se dle jejich schopností na vyšší vzdělávání, které jim nejlépe pomůže k dosažení jejich cílů v životě.

Projekty

Projekt – výzva 22, pro Brno

Naše škola realizuje projekt Inovativní výuka, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001842 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent), osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu extrakurikulárních rozvojových aktivit (klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem), spolupráci s rodiči žáků ZŠ.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Projekt – výzva 23, pro Prahu

Naše škola realizuje projekt Škola s porozuměním, registrační číslo:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001844 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na personální podporu (chůva, školní asistent), osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu extrakurikulárních rozvojových aktivit (klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem), spolupráci s rodiči žáků ZŠ.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Dokumenty

Inspekční zpráva

BRNO rok 16/17

BRNO rok 15/16

PRAHA rok 16/17

PRAHA rok 15/16