Základní škola Praha

Škola Basic je nezávislá, soukromá, denní a úplná škola, zařazená do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Nabízíme důkladný, vzdělávací program, kde žák – student studuje samostatně, se silným důrazem na praktické učení a to u dětí od mateřské školy, po žáky základní školy od 1. do 9. třídy. 

Zachováváme radost dětí z učení

Každé dítě je při nástupu do školy nadšené a natěšené. Chce usednout do lavic a přijímat nové vědomosti. Pak se to najednou „záhadně” změní. Do školy se netěší, vymýšlí způsoby, jak zůstat doma… Co se stalo? Nezajímá ho škola? Nudí se tam? Nelíbí se mu učitel? Vadí mu určitý spolužák? Tyto důvody slyší rodiče doma a může to být pravda. Nicméně HLAVNÍ DŮVOD JE JINDE.

Nechceme to nechat dojít tak daleko, že bude dítě chodit za školu, lhát rodičům a hledat jiné způsoby, jak trávit každodenní čas. Také nechceme břímě výuky přehazovat na rodiče, kteří pak musí trávit hodiny denně doučováním problematických předmětů.

Naučíme děti, jak se samostatně učit, vzdělávat a vyhledávat si informace

Máme to štěstí, že jsme objevili pravý důvod toho, proč děti ztrácí zájem o školu. Máme důkladně proškolené pedagogy, kteří umí u dětí včas poznat, že něčemu nerozumí, že se necítí dobře a že začínají mít s látkou problém. Právě po tomto totiž děti ztrácí zájem o školu (pokud máte zájem o více informací k naší metodě, klikněte zde). Učíme děti, aby tyto příznaky rozpoznaly samy na sobě a starší děti již sami včas hlásí, že něčemu nerozumí.

Neexistuje pro nás označení hyperaktivní dítě, živé dítě rovná se zdravé a schopné dítě. Malý počet dětí ve třídě nám umožní zachovat individualitu dítěte a podpořit jeho talenty a nadání a rozvíjet jeho přirozenou osobnost.

Učíme děti slušnému chování

Učíme děti se hezky chovat k sobě navzájem. V dnešní době je mezi dětmi a ve společnosti vůbec mnoho agresivity a násilí, ve školách často dochází k šikaně. V naší škole se řídíme pravidlem: „Nedělej nikomu nic, co nechceš, aby někdo jiný dělal tobě.” Ukazujeme dětem, že všeho lze dosáhnout pomocí komunikace. Síla je mocný prostředek, komunikace mnohem mocnější.

Děti mají pravidla, která se učí respektovat. Dbáme na to, aby znali účel těchto pravidel. Pokud dojde k jejich porušení, hádejte, čím to řešíme? Ano, opět trpělivou a přátelskou komunikací. Cílem je, aby dítě vždy pochopilo, co je špatně a proč a tím pádem bude své chování v budoucnu moci změnit ze svého vlastního rozhodnutí.

SLOVO ZAKLADATELKY

Stručná historie. Škola Basic byla založena v roce 2009 skupinou nadšenců, kteří sdíleli sen o přeměně vzdělávání. Měli pocit, že mnoho běžných škol selhávalo při vzdělávání bystrých dětí a žáků. Naším cílem je umožnit našim žákům, aby převzali zodpovědnost za své vzdělávání i životy.

Unikátní vzdělávací prostředí. Ve škole Basic nenajdete přednášejícího učitele, zatímco by si žáci mechanicky zapisovali poznámky. Najdete tu žáky, kteří jsou aktivně zapojeni do učení, studují nezávisle a postupují tempem, které jim samotným vyhovuje. Uvidíte diskuse malých skupin o literárních dílech, umění, obchodu, vědě nebo současných událostech. Můžete vidět žáky, kteří pomocí modelínové demonstrace vyjadřují myšlenku. Basic program je sestaven tak, aby pomohl žákům využívat získané informace v životě.

Naše škola vyniká v tom, že udržuje žáky motivované a každý žák dostává od učitele výraznou osobní pozornost – studijní program je
individuálně navržen tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám a zájmům studenta. S každým žákem ve škole Basic se jedná individuálně a všem se snažíme pomoci najít jejich účel vzdělávání.

Klademe důraz na individuální vzdělávací program a zaměření na prokázání způsobilostí (kompetencí) spíše než na mechanické učení se faktů. Studenti se neučí rozumět jenom tomu, co studují, ale také se učí využívat logiku a rozum a umí si samostatně vyhledat potřebné doplňující informace.

Škola Basic je nezávislá, nezisková organizace, která získává finanční prostředky od ministerstva školství, ze školného a dobročinných příspěvků. Nezískává finanční prostředky od žádných jiných skupin ani církví.

POSLÁNÍM ŠKOLY BASIC je vybavit mladé lidi efektivními studijními schopnostmi, pevnými vzdělávacími základy, silným smyslem pro osobní integritu a širokou škálou schopností.

Obecněji řečeno, naše poslání je vysílat do světa zodpovědné a schopné jedince, kteří pomohou vybudovat lepší svět.

Co znamená toto poslání v praxi?

Efektivní studijní dovednosti  

Všichni žáci školy Basic se učí studijní metodu, která klade důraz na aplikování získaných vědomostí. V rámci procesu se učí:

 • rozpoznat a zvládnout překážky, které brání plnému porozumění
 • vyhodnocovat informace z hlediska významu a užitečnosti
 • úspěšně zvládnout obsah učiva jakéhokoliv předmětu

Ve škole Basic žáci neustále rozvíjejí své schopnosti studovat samostatně.

Běžně používají slovníky, encyklopedie, knihy a internetové stránky, aby si plně objasnili všechny pojmy.

Pevné vzdělávací základy

Veškeré vzdělávání žáků klade důraz na následující body:

 • cílem je plné porozumění učiva a schopnost použít informace v praxi
 • žák postupuje svým tempem a má stanovený individuální vzdělávací cíl
 • je kladen důraz na hloubku vědomostí a jistotu v jejich použití

Při zápisu do vyšších ročníků se u všech žáků zjišťuje úroveň vědomostí, a na tomto základě je pak pro žáky vytvořen jejich vlastní individuální vzdělávací program, jehož cílem je vyplnit mezery ve vzdělání, které by žák mohl mít.

Silný smysl pro osobní integritu a etiku

Integritu chápeme jako celistvost; souhrn vědomostí a dovedností, které využívám ve svém životě
Etika je rozhodnutí jedince konat tak, jak je správné, čestné a morální

Ve všech aktivitách ve škole Basic, jak uvnitř tak i mimo třídu, je kladen důraz na to, aby byl žák upřímný a čestný sám k sobě a k ostatním. To se projevuje v mnoha směrech:

 • od žáků se očekává, že budou přijímat vědomosti z hlediska jejich funkčnosti a užitečnosti pro život
 • žáci se učí schopnostem zlepšit jakoukoliv situaci tak, že učiní svá vlastní rozhodnutí a akce
 • vedeme žáky k čestnosti, zodpovědnosti, etice a řízení týmu

Když se studenti dostanou na scestí, vědí, že mohou získat osobní pomoc při nápravě vzniklé situace. Osobní integrita je považována za charakteristický znak studentů Basicu a skupina našich žáků se vyznačuje srdečností, vzájemnou podporou a spoluprací.

Široká škála schopností

V našem programu jsou vyzdviženy následující body (s důrazem na schopnosti a využívání znalostí):

 • požadavky na dosažené vzdělání jsou založeny na schopnosti získané znalosti používat spíše než na čase      stráveném na studiu
 • nedílnou součástí všech programů jsou projekty a praktické činnosti
 • při prověřování znalostí, ať už většího nebo menšího rozsahu, je kladen důraz na použití získaných vědomostí a demonstraci získaných schopností

Každý student školy Basic postupuje podle kontrolních listů. Každý kontrolní list je zakončený přezkoušením a demonstrací požadovaných schopností.

Škola pomáhá studentům připravit se dle jejich schopností na vyšší vzdělávání, které jim nejlépe pomůže k dosažení jejich cílů v životě.

Škola Basic usiluje o následující:

„Vzdělávací program, který začíná u rodičů dítěte, postupuje přes mateřskou a základní školu, přes střední na vysokou školu a na každém kroku chrání individualitu, přirozené ambice, inteligenci a schopnosti jedince ve všech oblastech jeho života, je nejlepší obranou nejen proti průměrnosti, ale i proti všem nepřátelům lidstva.“    L. Ron Hubbard