Naším posláním je


 • vzdělávat děti v rámci předškolní a povinné školní docházky
 • vytvářet zdravé a přátelské prostředí
 • rozvíjet u dětí vlastní osobnost, samostatnost a kritické myšlení
 • prakticky využívat získané vědomosti
 • nabídnout dětem co nejvíc různorodých aktivit

V běžných školách se přistupuje k žákům masově s učitelem jako hlavní postavou ve třídě. V tomto případě se nezřídka setkáváme s mnoha nešvary:

 • učitel určuje tempo výkladu
 • učitel má „monopol” na opravování chyb (vzájemná pomoc dětí může být i trestána jako napovídání)
 • budování vztahu nadřízený / podřízení
 • kladení důrazu na abstraktní údaje s minimem praktického vyučování
 • využívání metody „cukru a biče”

Nám se to nelíbí. Proto je u nás středobodem vesmíru Vaše dítě.

JAK TO FUNGUJE?

 • učitel vystupuje v roli přátelského a zkušeného mentora
 • zásadně postupujeme od jednoduššího ke složitějšímu
 • jsme přísní pouze v oblasti základních poznatků (např. 2 + 2 = 4)
 • učíme děti myslet a hledat nezvyklá řešení
 • posilujeme kamarádského a týmového ducha
 • zahrnujeme praktické ukázky
 • učíme dětí odvozovat a vyhledávat informace

Vaše dítě nasměrujeme na cestu uvědomělého a inteligentního občana, který je tolerantní, bez předsudků a který nenechá si věšet bulíky na nos. Rozvíjíme děti pomocí moderních metod a právě tento přístup slaví velké úspěchy tam, kde klasická výuka selhává.