Základní škola Brno

Škola Basic je nezávislá, soukromá, denní a úplná škola, zařazená do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Nabízíme důkladný, vzdělávací program, kde žák – student studuje samostatně, se silným důrazem na praktické učení a to u dětí od mateřské školy, po žáky základní školy od 1. do 9. třídy. 

 

SLOVO ZAKLADATELKY

Stručná historie. Škola Basic byla založena v roce 2009 skupinou nadšenců, kteří sdíleli sen o přeměně vzdělávání. Měli pocit, že mnoho běžných škol selhávalo při vzdělávání bystrých dětí a žáků. Naším cílem je umožnit našim žákům, aby převzali zodpovědnost za své vzdělávání i životy.

Unikátní vzdělávací prostředí. Ve škole Basic nenajdete přednášejícího učitele, zatímco by si žáci mechanicky zapisovali poznámky. Najdete tu žáky, kteří jsou aktivně zapojeni do učení, studují nezávisle a postupují tempem, které jim samotným vyhovuje. Uvidíte diskuse malých skupin o literárních dílech, umění, obchodu, vědě nebo současných událostech. Můžete vidět žáky, kteří pomocí modelínové demonstrace vyjadřují myšlenku. Basic program je sestaven tak, aby pomohl žákům využívat získané informace v životě.

Naše škola vyniká v tom, že udržuje žáky motivované a každý žák dostává od učitele výraznou osobní pozornost – studijní program je individuálně navržen tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám a zájmům studenta. S každým žákem ve škole Basic se jedná individuálně a všem se snažíme pomoci najít jejich účel vzdělávání.

Klademe důraz na individuální vzdělávací program a zaměření na prokázání způsobilostí (kompetencí) spíše než na mechanické učení se faktů. Studenti se neučí rozumět jenom tomu, co studují, ale také se učí využívat logiku a rozum a umí si samostatně vyhledat potřebné doplňující informace.

Škola Basic je nezávislá, nezisková organizace, která získává finanční prostředky od ministerstva školství, ze školného a dobročinných příspěvků. Nezískává finanční prostředky od žádných jiných skupin ani církví.

POSLÁNÍM ŠKOLY BASIC je vybavit mladé lidi efektivními studijními schopnostmi, pevnými vzdělávacími základy, silným smyslem pro osobní integritu a širokou škálou schopností.

Obecněji řečeno, naše poslání je vysílat do světa zodpovědné a schopné jedince, kteří pomohou vybudovat lepší svět.

Co znamená toto poslání v praxi?

Efektivní studijní dovednosti  

Všichni žáci školy Basic se učí studijní metodu, která klade důraz na aplikování získaných vědomostí. V rámci procesu se učí:

 • rozpoznat a zvládnout překážky, které brání plnému porozumění
 • vyhodnocovat informace z hlediska významu a užitečnosti
 • úspěšně zvládnout obsah učiva jakéhokoliv předmětu

Ve škole Basic žáci neustále rozvíjejí své schopnosti studovat samostatně.

Běžně používají slovníky, encyklopedie, knihy a internetové stránky, aby si plně objasnili všechny pojmy.

Pevné vzdělávací základy

Veškeré vzdělávání žáků klade důraz na následující body:

 • cílem je plné porozumění učiva a schopnost použít informace v praxi
 • žák postupuje svým tempem a má stanovený individuální vzdělávací cíl
 • je kladen důraz na hloubku vědomostí a jistotu v jejich použití

Při zápisu do vyšších ročníků se u všech žáků zjišťuje úroveň vědomostí, a na tomto základě je pak pro žáky vytvořen jejich vlastní individuální vzdělávací program, jehož cílem je vyplnit mezery ve vzdělání, které by žák mohl mít.

Silný smysl pro osobní integritu a etiku

Integritu chápeme jako celistvost; souhrn vědomostí a dovedností, které využívám ve svém životě. Etika je rozhodnutí jedince konat tak, jak je správné, čestné a morální.

Ve všech aktivitách ve škole Basic, jak uvnitř tak i mimo třídu, je kladen důraz na to, aby byl žák upřímný a čestný sám k sobě a k ostatním. To se projevuje v mnoha směrech:

 • od žáků se očekává, že budou přijímat vědomosti z hlediska jejich funkčnosti a užitečnosti pro život
 • žáci se učí schopnostem zlepšit jakoukoliv situaci tak, že učiní svá vlastní rozhodnutí a akce
 • vedeme žáky k čestnosti, zodpovědnosti, etice a řízení týmu

Když se studenti dostanou na scestí, vědí, že mohou získat osobní pomoc při nápravě vzniklé situace. Osobní integrita je považována za charakteristický znak studentů Basicu a skupina našich žáků se vyznačuje srdečností, vzájemnou podporou a spoluprací.

Široká škála schopností

V našem programu jsou vyzdviženy následující body (s důrazem na schopnosti a využívání znalostí):

 • požadavky na dosažené vzdělání jsou založeny na schopnosti získané znalosti používat spíše než na čase stráveném na studiu
 • nedílnou součástí všech programů jsou projekty a praktické činnosti
 • při prověřování znalostí, ať už většího nebo menšího rozsahu, je kladen důraz na použití získaných vědomostí a demonstraci získaných schopností

Každý student školy Basic postupuje podle kontrolních listů. Každý kontrolní list je zakončený přezkoušením a demonstrací požadovaných schopností.

Škola pomáhá studentům připravit se dle jejich schopností na vyšší vzdělávání, které jim nejlépe pomůže k dosažení jejich cílů v životě.

Škola Basic usiluje o následující:

„Vzdělávací program, který začíná u rodičů dítěte, postupuje přes mateřskou a základní školu, přes střední na vysokou školu a na každém kroku chrání individualitu, přirozené ambice, inteligenci a schopnosti jedince ve všech oblastech jeho života, je nejlepší obranou nejen proti průměrnosti, ale i proti všem nepřátelům lidstva.“    L. Ron Hubbard

Čeho chceme u dětí dosáhnout

 • radosti z chození do školy
 • praktické využití získaných poznatků
 • všeobecného přehledu a kritického myšlení

KONTAKT
Mgr. Jan Klaška – zástupce ředitele školy, tel.: 775 980 023
Máte zájem o bližší informace nebo se chcete s námi potkat?

Zavolejte na číslo +420 773 826 166, napište nám na brno@skolabasic.cz nebo vyplňte následující formulář, ozveme se Vám urychleně zpět.